Atorgament subvenció PUOSC, anualitat 2016 - 2017

D'acord amb la Resolució GAH/2698/2016, de 26 de novembre, de concessió de les subvencions per a despeses de reparacions,

manteniment i conservació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2016-2017,

de la Generalitat de Catalunya, es va acordar concedir a l'ajuntament dels Garidells un import de 16.166,91€ per cada anualitat.

Aquesta línia de subvenció inclou despeses de reparació, manteniment i conservació d'infraestructures, béns naturals, edificis i altres contruccions.

 

Per a més informació podeu visitar el següent enllaç: 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7258/1559632.pdf

Subscriure a