Acta de Mesa de Contractació Sobre "B"

11/05/2017

Acta de Mesa de Contractació Sobre "B"

Acta de Mesa de Contractació Sobre "B" del contracte administratiu especial per a l'explotació del servei de bar en un edifici públic, per procediment obert, oferta económicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicaci

Acta mesa de contractacio final