Ajuts per autònoms

09/04/2020

Ajuts per autònoms

El dia 6 d'abril es va obrir el termini per poder sol·licitar l'ajut d'autònoms afectats econòmicament pel Coronavirus, i finalitza el 5 de maig. (RESOLUCIÓ TSF/806/2020, de 2 d'abril, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per a les persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19 (ref. BDNS 501916)).

 

Us adjuntem l'enllaç on podeu demanar la subvenció:

https://treball.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/ajuts-autonoms-afectats-coronavirus

 

També us adjuntem dos documents:

· Característiques de l'ajut. Document adjuntat.

· Preguntes freqüents, posades com a post-data en aquest mateix missatge.

 

Per qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte amb el vostre gestor/a de confiança o amb Vallsgenera:

 

Carretera del Pla, 37 A. 43800 Valls

977 61 20 10

vallsgenera@valls.cat

 

 

PD: a continuació resolem diversos dubtes:

 

AJUT PER A AUTONOMS . Resolució TSF/906/2020 DE 2 D’ABRIL

A qui va destinat l'ajut per als autònoms?

A les persones treballadores autònomes, persones físiques que:

• estiguin donades d’alta al règim especial de la Seguretat Social (RETA)

• tinguin domicili fiscal a Catalunya

• desenvolupin la seva activitat econòmica a Catalunya

Quins requisits s’han de complir?

• No disposar de fons alternatius d’ingressos. En aquest sentit, la base imponible de la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible ha de ser igual o inferior a 25.000 euros en cas d’acollir-se al sistema de tributació individual. I d’igual quantia, en relació a la part de la base imponible corresponent al sol·licitant, en cas d’acollir-se al sistema de tributació conjunta.

• Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes amb l'Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.

• Estar donat d’alta al RETA, com a mínim durant el primer trimestre de 2020.

• Haver suspès la seva activitat econòmica com a mesura derivada de l’aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVIDF-19, modificat pel Reial Decret 465/2020 i normes concordants.

• Haver patit una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació en el mes de març de 2020, en comparació amb el mateix mes de l’any anterior, com a conseqüència dels efectes del COVID-19. En el cas de persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a 1 any la comparació es farà amb la mitjana dels resultats mensuals des de l’alta al RETA.

• En el cas de persones joves que han estat beneficiàries de l’ajut regulat a la Resolució TSF/1985/2019, de 15 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l'any 2019, només poden accedir a aquest ajut aquelles que, en data 1 de març de 2020, ja els hagi finalitzat l’àmbit temporal d’aplicació de l’ajut atorgat en l’esmentada subvenció.

Em vaig donar d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) al febrer. Tinc dret als ajuts?

No. Un dels requisits és haver estat donat d’alta com a mínim durant el primer trimestre de 2020.

Puc accedir a l’ajut si l’any passat ja vaig rebre’n un del programa de Garantia Juvenil?

En cas d’haver rebut l’ajut del Programa de Garantia Juvenil per l’autoocupació de l’any 2019, només es pot demanar aquest ajut si la data d’alta com a autònom va ser entre l’1 d’octubre de 2018 i l’1 de març 2019.

Puc optar a l’ajut si tinc fons alternatius d’ingressos?

Sí, però només en cas que la base imposable de la darrera declaració de la renda sigui igual o inferior a 25.000 euros en cas d’acollir-se al sistema de tributació individual. I d’igual quantia, en relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d’acollir-se al sistema de tributació conjunta.

A més, tampoc es pot ser perceptor de qualsevol altre ajut, prestació o subsidi per a la mateixa finalitat.

Puc demanar l’ajut sí també demano la prestació extraordinària per cessament d’activitat?

No. Cal tenir en compte que l’àmbit d’aplicació d’aquest ajut és el mes de març de 2020, per tant, l’ajut és incompatible amb la percepció de qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció per la mateixa finalitat durant el mateix període de temps.

L’ajut per a autònoms és compatible amb la capitalització de l’atur?

Sí, és compatible.

Quina quantitat rebré d’ajut?

Dependrà de cada cas però l'import de l'ajut no pot ser inferior a 100€ ni superior a 2000€.

Si em concedeixen l’ajut, el cobraré cada mes?

No. L'import de la subvenció s'abonarà en un únic pagament.

Com he de demanar l’ajut?

La única manera vàlida de demanar l’ajut és per internet, a través de Tràmits gencat o de Canal Empresa.

Puc presentar la sol·licitud si no tinc certificat digital?

Sí, pots fer-ho utilitzant l’idCAT Mòbil.

He d’adjuntar alguna documentació al formulari de sol·licitud?

No. Només amb l’enviament de la sol·licitud ja és suficient. Ara bé, caldrà que conserveu la documentació que acredita els valors dels ingressos obtinguts i les despeses suportades durant el darrer any i fins a la data de presentació de la sol·licitud, per poder-la aportar quan el Departament de Treball dugui a terme les actuacions de comprovació i verificació de les dades declarades a la sol·licitud.

Trobareu tota la informació a la web del Departament de Treball.

https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/preguntes-mes-frequents/treball-i-empresa/autonoms/