Procediment de valoració col·lectiva de caràcter general de béns immobles urbans del municipi dels Garidells.

10/12/2019

Procediment de valoració col·lectiva de caràcter general de béns immobles urbans del municipi dels Garidells.

De conformitat amb el que s'estableix en l'article 29.4 del text refós de la Llei del Cadastre Inmobiliari

(RD Legislatiu 1/2004, de 5 de març), i en relació amb la notificació dels valors cadastrals resultants

del procediment de valoració col·lectiva de caràcter general de béns inmobles urbans del municipi

del Garidells, dut a terme per aquesta per aquesta Gerència, pel present ANUNCI se cita als titulars

cadastrals o representants que a continuació es relacionen, per a ser notificats per compareixença.

Els interessats citats o els seus representants hauran de comparèixer per a ser notificats en el termini

de deu dies hàbils, comptats des del següent al de la publicació del corresponent anunci en el Boletín

Oficial del Estado, a l'Ajuntament dels Garidells o en aquesta Gerència, com a òrgan competent per

a la tramitació del citat procediment, situada en Pere Martell, 38 i 40 de Tarragona, de dilluns a 

divendres, dins de l'horari ordinari d'atenció al públic. Aquesta relació es publica, així mateix, en 

la Seu Electrònica de la Direcció General del Cadastre (www.sedecatastro.gob.es) per a la seva

consulta individual.

L'obtenció de les notificacions pendents també podrà produir-se mitjançat compareixença en la

Seu Electrònica del Cadastre (www.sedecatastro.gob.es), si es disposa de signatura electrónica,

o en qualsevol altra Gerència del Cadastre.

Transcorregut aquest termini sense haver comparegut, la notificació s'entendrà prodüida amb

caràcter generaldes de l'endemà al del venciment del termini indicat.

Boe notificcions cadastre persones no trobades.

Edicto 2019.