Cens animals de companyia

L'Ajuntament posa al teu abast informació bàsica sobre tràmits i gestions relacionats amb els animals de companyia (gossos, gats ..) per fomentar la tinença  responsable i la bona convivència al municipi entre persones i animals.

És obligatori que els animals de companyia estiguin identificats amb microxip i donats d'alta en el Cens Municipal d'Animals de Companyia.

Identificació del teu animal

Quan compris o et regalin un animal de companyia, estàs  obligat per llei a identificar-lo:

• Mitjançant un microxip que li implantarà el veterinari.

• Mitjançant una xapa identificativa amb el nom de l'animal i el teu número de telèfon.

Aquestes dades es faciliten al  Registre General d'Animals de Companyia de la Generalitat  de Catalunya o l'AIAC (Arxiu d'Identificació d' Animals de Companyia).

Recorda que qualsevol canvi de domicili o telèfon s'ha de comunicar a l'Ajuntament i a l'arxiu d'identificació, a fi de tenir les dades sempre actualitzades.

Quan l'animal estigui  identificat, no oblidis inscriure'l en el cens municipal.

Inscripció en el Cens Municipal d'Animals de Companyia

Per censar el teu animal, has de presentar:

• Original i fotocòpia de la cartilla sanitària.

• Original i fotocòpia del DNI del propietari de l'animal.

• Original i fotocòpia de l'alta del microxip.

• Omplir la sol·licitud que trobaràs a l'ajuntament.

La taxa fiscal d’aquets cens  ÉS GRATUÏTA.

 

Aquet tràmit NO INCLOU GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS (PPP), ha continuació estan tots als tràmits a realitzar per un gos d’aquestes característiques.

 

GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS (PPP)

Són  considerats gossos potencialment perillosos les races següents i els seus encreuaments:

 1. American-Bully.jpgBullmastiff
 2. Dòberman                                                 
 3. Dog argentí
 4. Dog de Bordeus
 5. Fila brasiler
 6. Mastí napolità
 7. Pit bull (pit bull terrier)                                          
 8. De presa canari
 9. Rottweiler
 10. Tosa japonès (tosa inu)
 11. Staffordshire bull terrier
 12. American staffordshire terrier
 13. Akita inu
 14. Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o a altres gossos, així com aquells que manifesten un caràcter marcadament agressiu.
 15. Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.
 16. Aquells gossos els quals les seves característiques es corresponguin amb totes o la majoria de les següents:
  • Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.
  • Marcat caràcter i gran valor.
  • Pèl curt.
  • Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 centímetres, altura a la creu entre 50 i 70 centímetres i pes superior a 20 kg.
  • Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ampli i grans galtes musculoses i bombades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda.
  • Coll ample, musculós i curt.
  • Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt.
  • Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat.

 

DOCUMENTACIÒ QUE CAL APORTAR:

      TRÀMITS PPP

 • Sol·licitud, degudament emplenada   
 • Fotocòpia del DNI o passaport
 • Fotocòpia de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil: La pòlissa ha de cobrir danys a tercers, amb una cobertura no inferior a 150.253 €.
  En aquesta pòlissa han de figurar les dades d´identificació de l´animal.
 • Fotocòpia del rebut de pagament de l'assegurança.
 • Haureu d’aportar la cartilla veterinària o qualsevol document que acrediti que el gos té posat el xip identificatiu.
 • Certificat de penals: L’Ajuntament demanarà al Ministeri de Justícia, les dades sobre els vostres antecedents penals. A tal efecte, cal que ompliu l’apartat “datos de la persona de la que se solicita información” del full “Petición al registro general de penales y rebeldes"
 • Declaració jurada de no haver estat sancionat/da per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries previstes a l´apartat 3 de l´article 13 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d´animals potencialment perillosos (confiscació, comís, esterilització o sacrifici d´animals potencialment perillosos, clausura de l´establiment i la suspensió temporal o definitiva de la llicència per la tinença d´animals potencialment perillosos o del certificat de capacitació de l´ensinistrador), així com de no tenir cap llicència administrativa en vigor sota intervenció, mesura cautelar o suspensió, ja sigui per via judicial o administrativa.
 • Certificat de capacitat física i psicològica: S´obté als centres de reconeixement per a l´obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de Sanitat i Seguretat Social.
 • La llicència tindrà un període de validesa de 5 anys. No obstant, es perdrà la seva validesa en el moment que el seu titular incompleixi qualsevol dels requisits establerts a l’article 3 del Decret 170/2002 de la Generalitat de Catalunya.
 • Anualment, i coincidint amb la renovació de l’assegurança, haureu d’aportar a l’Ajuntament la còpia de la renovació/rebut de la pòlissa d´assegurança per tal que pugui comprovar la seva vigència.
 • En cas de venda, traspàs, donació, robatori, mort o pèrdua, s’ha de comunicar a l’Ajuntament en un termini màxim de 48 hores.

 

 

 MESURES DE SEGURETAT ALS ESPAIS PÚBLICS, PER ALS GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS

-  Sempre hauran d’anar lligats amb cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres i amb morrió homologat adequat a l'animal.

-  La persona que porti l'animal haurà de portar la llicència administrativa i l’acreditació de la inscripció de l’animal en el registre municipal d’animals potencialment perillosos.

-  Cada persona només podrà portar un d’aquets animals.

Recordeu

És obligatori:

 • Identificar-lo amb microxip.
 • Donar-li atenció veterinària bàsica.
 • Inscriure’l en el registre censal.
 • Passejar sempre amb el gos lligat.
 • Si es un gos perillós,passejar-lo amb morrió i disposar de la llicència que atorga l'ajuntament.
 • Recollir els seus excrements.
 • Tenir l'animal en les condicions higièniques i sanitàries adequades.
 • Evitar que l’animal orini al voltant de les façanes, fanals, papereres...

Està  prohibit:

*Deixar entrar el gos a parcs, zones enjardinades i zones infantils.

*Alimentar els animals a la via pública.

*Deixar les deposicions fecals a las vies públiques (es podran imposar sancions).

*Que el gos circuli per la via pública sense collar ni amo (es considerarà vagabund).

Podeu veure la normativa sencera a les ordenances fiscals de l'ajuntament, ordenança nº 16.

Per últim només es demana que es compleixin aquestes normes bàsiques i que els propietaris es facin càrrec dels excrements dels animals, oferint una bona conducta social.

És responsabilitat de tots mantenir els carrers i espais públics nets.

Si tens un animal, sigues responsable. Si encara no has censat al teu gos, vine a l'ajuntament és un tràmit gratuït.

 

 

 

Subscriure a