Tràmits

Matrimoni civil

Documentació necessària per iniciar els tràmits per a un casament civil:
Certificat literal de naixament de tots dos contraents, expedit pel registre Civil corresponent al lloc de naixament.
Certificat d'empadronament o de residència, acreditatiu del domicili de tots dos contraents durant els dos darrers anys, expedit pel respectiu Ajuntament. 
Fe de vida i d'estat o Declaració Jurada sobre l'estat civil de tots dos contraents, expedida pel Registre Civil de cadascú.
- Documents Nacionals d'Identitat (DNI) de tots dos contraents. 

A tenir en compte: 

- Tots els documents necessaris seran de recent obtenció, un màxim de tres mesos.
- La tramitació de l'expedient de matrimoni civil tindrà una durada aproximada de tres mesos.
- S'aconsella no assenyalar el dia de la celebració del matrimoni amb anterioritat a la resolució de l'expedient. 
- Caldrà tenir dos testimonis majors d'edat i que no siguin de la família (els testimonis que signin l'expedient, podran ser diferents dels que ho siguin el dia del casament).
- Ni que l'expedient es tramiti al nostre Jutjat, podeu demanar que el casament es celebri en un altre municipi. L'expedient es tramita sempre al lloc on resideix un dels dos contraents.  

En cas de: 

1. Menors d'edat
- Si  un o tots dos contraents fossin menors d'edats emancipats (majors de 16 anys, però menors de 18), serà necessari que en la certificació literal d'inscripció de naixament de recent obtenció consti la nota marginal d'emancipació.
- Si es donés el cas que un o tots dos contraents fossin majors de 14 anys però menors de 16, serà necessària la dispensa d'edat, mitjançant l'expedient de jurisdicció voluntària a tramitar en el Jutjat de 1a instància corresponent. 

2. Divorci o nulitat 
- Certificació literal d'inscripció de matrimoni de recent obtenció, on consti mitjançant nota marginal, la inscripció de la sentència de dissolució per divorci o per nulitat matrimonial. 

3. Vidus
Certificació literal d'inscripció de matrimoni de recent obtenció.
- Certificació literal d'inscripció de defunció del cònjuge anterior mort de recent obtenció. 

4. Estrangers
Certificació d'inscripció consular de la persona interessada, amb expressió d'aquesta, temps de residència a Espanya i lloc de procedència. 
- En cas de no residir a Espanya en els dos darrers anys, certificació acreditativa de si la LLei personal del seu país exigeix la publiació d'Edictes per la tramitació de l'expedient de matrimoni civil.
- En cas de divorciats, certificat de capacitat matrimonial.
- Targeta de residència o passaport
(La documentació es presentarà degudament traduïda i legalitzada pel Consulat corresponent)

Subscriure a