Canvi comptadors d'Endesa

27/01/2017

Canvi comptadors d'Endesa

Durant aquest trimestre, ENDESA esta procedint al canvi deis comptadors deis seus abonats peí model de Telegestió.

IMPORTANT:

-      Préviament al canvi l'abonat ha rebut una notificació de la companyia.

-      La companyia NO ha de demanar dades personáls, rebuts anteriors o número de compte bancari perqué aqüestes dades ja les coneix.

-      Si el comptador está situat en un lloc no accessible, un operari es posará en contacte amb l'usuari per concertar el canvi de comptador.

-      Si el comptador es troba en el quadre de comptadors o en lloc accessible a l'exterior de la vivenda no será necessari que hi estigueu presents.

-      No existeix cap cost de substitució a cárrec de l'usuari, el cost és a cárrec de la companyia.

-      Un cop substituTt el comptador rebreu un comunicat de la companyia confirmant el canvi.

MÉS INFORMACIÓ:

Podeu trucar al teléfon d'Atenció al Client de Endesa Distribució Eléctrica 900 878 119