Noticies

12/05/2017
Al Plenari de naturalessa ordinària de 5 d’abril de 2017, es van aprovar les bases reguladores per concessió d’ajuts individuals per estudiants, llar d'infants, pràctica esports, gent gran i rehabilitació de facanes, anualitat 2017. Subvencions que concedeix l'Ajuntament als veïns dels Garidells .
11/05/2017
Acta de Mesa de Contractació Sobre "B" del contracte administratiu especial per a l'explotació del servei de bar en un edifici públic, per procediment obert, oferta económicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicaci Acta mesa de contractacio final
04/04/2017
El dimecres 5 d'abril, a les 20 hores, es procedirà a obrir el sobre B de les candidatures per gestionar el servei de bar del Casal Municipal a la sala de plens de l'Ajuntament. L'acte és públic i hi pot acudir qualsevol persona interessada.
15/03/2017
SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2016 Subvenció per inversions en consultoris mèdics. Subvenció per inversions en equips d'interès cuitadà. Gestió i funcionament equips en d'interes ciutadà. Subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà...
08/03/2017
Informació referent als cursos i activitats que organitza l'ajuntament: Zumba, es practica els dilluns i dimecres a les 19h, al local sociocultural. El seu cost és de 5€/mes si està apuntada a un dels dos dies i 10€/mes pels dos dies de la setmana. Curs d'anglès. Es divideix en dos grups, un on hi...
28/02/2017
S'adjunta document del Butlletí oficial de la Província de Tarragona en el qual indica la data límit de presentació d'ofertes per a la licitació del servei de bar al Casal Municipal. Tenint en compte aquest document, la data límit de presentació d'ofertes serà el dijous 30 de març. En l'anterior...
23/02/2017
Es licita el servei de bar del casal municipal. S'adjunta el plec de clàusules per optar a la licitació del servei de bar del casal municipal. A més, també s'adjunta document que pertany al sobre B per complimentar i presentar pels interessats/es en la licitació. /sites/garidells/files/recursos/...
16/02/2017
Resultats d'avaluaciò de la qualitat de l'aire als Garidells, avaluaciòns fetes a l'estiu del 2016 . http://www.garidells.altanet.org/sites/garidells/files/recursos/pdfs/els_garidells_16_1.pdf
27/01/2017
Com ja sabeu, el proper cap de setmana (27, 28 ¡29 de gener) hi haurá el contenidor blau ubicat al párquing de la pista poliesportiva. Si hi ha qualsevol veí/na de la urbanització o del poblé que necessita ajuda per dur algún residu voluminós al seu punt de recollida que avisi a l'ajuntament amb un...
27/01/2017
Durant aquest trimestre, ENDESA esta procedint al canvi deis comptadors deis seus abonats peí model de Telegestió. IMPORTANT: - Préviament al canvi l'abonat ha rebut una notificació de la companyia. - La companyia NO ha de demanar dades personáls, rebuts anteriors o número de compte bancari perqué...

Pàgines