Noticies

08/06/2017
Subvencions per a obres d'arranjament de l'interior dels habitatges per a les persones grans.
12/05/2017
Exposició pública del projecte anomenat "MAGATZEM" fins al dia 8 de juny de 2017. Projecte Magatzem.
12/05/2017
Al Plenari de naturalessa ordinària de 5 d’abril de 2017, es van aprovar les bases reguladores per concessió d’ajuts individuals per estudiants, llar d'infants, pràctica esports, gent gran i rehabilitació de facanes, anualitat 2017. Subvencions que concedeix l'Ajuntament als veïns dels Garidells .
11/05/2017
Acta de Mesa de Contractació Sobre "B" del contracte administratiu especial per a l'explotació del servei de bar en un edifici públic, per procediment obert, oferta económicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicaci Acta mesa de contractacio final
04/04/2017
El dimecres 5 d'abril, a les 20 hores, es procedirà a obrir el sobre B de les candidatures per gestionar el servei de bar del Casal Municipal a la sala de plens de l'Ajuntament. L'acte és públic i hi pot acudir qualsevol persona interessada.
15/03/2017
SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2016 Subvenció per inversions en consultoris mèdics. Subvenció per inversions en equips d'interès cuitadà. Gestió i funcionament equips en d'interes ciutadà. Subvenció per actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà...
08/03/2017
Informació referent als cursos i activitats que organitza l'ajuntament: Zumba, es practica els dilluns i dimecres a les 19h, al local sociocultural. El seu cost és de 5€/mes si està apuntada a un dels dos dies i 10€/mes pels dos dies de la setmana. Curs d'anglès. Es divideix en dos grups, un on hi...
28/02/2017
S'adjunta document del Butlletí oficial de la Província de Tarragona en el qual indica la data límit de presentació d'ofertes per a la licitació del servei de bar al Casal Municipal. Tenint en compte aquest document, la data límit de presentació d'ofertes serà el dijous 30 de març. En l'anterior...
23/02/2017
Es licita el servei de bar del casal municipal. S'adjunta el plec de clàusules per optar a la licitació del servei de bar del casal municipal. A més, també s'adjunta document que pertany al sobre B per complimentar i presentar pels interessats/es en la licitació. /sites/garidells/files/recursos/...
16/02/2017
Resultats d'avaluaciò de la qualitat de l'aire als Garidells, avaluaciòns fetes a l'estiu del 2016 . http://www.garidells.altanet.org/sites/garidells/files/recursos/pdfs/els_garidells_16_1.pdf

Pàgines